Likvidation

 En frivillig likvidation av ett aktiebolag sker alltid via en bolagstämma. Det kan vara styrelsen eller aktieägare som tar upp frågan för beslut. Förslaget ska innehålla skäl och möjliga alternativ. Från vilken dag som sagda upplösande av bolag ska gälla och den beräknade tidpunkten för skiftet. Förslaget ska även innehålla skiftesbeloppets storlek samt eventuellt förslag på likvidator.

Om det är så att frågan behandlas vid annat tillfälle än årsstämman så ska en del handlingar bifogas såsom en kopia av årsredovisningen, en kopia av revisionsberättelsen om aktiebolaget har krav på revisor. En redogörelse för eventuella händelser som inträffat efter årsredovisningen som haft väsentlig betydelse för företagets räkning, och vara underskriven av minst hälften av styrelsens medlemmar. Utöver detta bifogas ett yttrande från bolagets revisor i de fall krav på revisor existerar på bolaget.

Aktieägarna ska vara uppmärksammade på förslaget en viss tid innan bolagsstämman och därefter läggas fram på stämman. Själva beslutet ska anmälas för registrering hos Bolagsverket och i samband med bolagstämman kan ett förslag på likvidator framföras.

Likvidatorn måste vara 18 år fyllda, ej satt i konkurs, inte ha näringsförbud samt inte ha en förvaltare. Likvidatorn ersätter styrelsen, verkställande direktören samt eventuella firmatecknare och verkar själv som firmatecknare och har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Likvidatorn har det övergripande ansvaret att avveckla aktiebolaget.

I de fall som inget förslag på likvidator framförs så utser Bolagsverket en advokat för detta.

Bolaget är upplöst så snart som likvidatorn kommer med en slutredovisning vid en bolagstämma.